Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;
 2. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
 3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
 7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 8. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 9. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.
 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf of campingplaats van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant kenbaar te maken.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
 

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van een week na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 

Artikel 6: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  • Reserveringen kunnen binnen 1 week na boeking, kosteloos geannuleerd worden
  • bij annulering binnen 15 tot 30 dagen voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen 15 dagen tot 8 dagen voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  • Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 1. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.
 

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.
 

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor een overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad   1. De ondernemer kan de overkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
    1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of veiligheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomt wordt voorgezet;
    2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
    3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
    4. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
    5. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
    6. De recreant blijft in het beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.
 

Artikel 10: Wet- en regelgeving   1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
   2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dan mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.
 

Artikel 11: Onderhoud en aanleg   1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
   2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden waarin de recreant het heeft ontvangen.
   3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard, zonder toestemming van de ondernemer, uit te voeren
 

Artikel 12: Aansprakelijkheid   1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- overlijdensschade is beperkt tot een maximum van Euro 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zicht hiervoor te verzekeren.
   2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
   3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
   4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
   5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
   6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.
 

Artikel 13: Geschillenregeling

   1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst in Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse Rechter is gevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.

Huisregels

 • Voor de lodge, safari tenten, appartementen en het vakantiehuis geldt aankomst vanaf  14 uur. In overleg is een vroegere aankomst vaak wel mogelijk. Het vertrek dient uiterlijk voor half 11 plaats te vinden.
 • Voor de camping geldt aankomst vanaf 12.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. In overleg kunnen we kijken of de volgende gasten later komen zodat u later kunt vertrekken.
 • Wij verzoeken u zich eerst te melden bij de receptie in het voorhuis van de boerderij alvorens u uw tent / caravan opbouwt, of uw appartement, lodge, tent of vakantiehuis betrekt..
 • Met de camper mag tijdens uw verblijf niet op en af de camping gereden worden.
 • Afrekenen graag uiterlijk 1 dag voor vertrek. Wij hebben geen pinapparaat en verzoeken u contant te betalen.
 • Auto’s mogen alleen bij aankomst en vertrek op de camping gereden worden.
 • Grondzeil: Gebruik bij voorkeur rubberen gaatjes tapijt onder de tent of voortent. Liever geen plastic zeil onder de (voortent) tent, i.v.m. behoud van de grasmat
 • Er bestaat bij ons een mogelijkheid om een mobiel toilet te legen. Wij raden aan om een borrelglaasje azijn met een scheutje afwasmiddel in de toilettank te doen. Dit is beter voor het milieu! Het reservoir kun je legen in het chemische toilet hokje bij het toiletgebouw.
 • Geluid en/of muziek maken is heel zachtjes toegestaan, maar houdt wel rekening met elkaar. Respecteer elkaars welverdiende vakantiegevoel.
 • Rust: na 22.30 uur houden we het rustig op en rondom de camping. Kleine kinderen en vermoeide ouders proberen dan hun dutje te doen.
 • Toiletgebouw: Natuurlijk zullen wij deze meerdere malen per dag schoonmaken. Wij stellen het op prijs als iedere gast  het toiletgebouw, na gebruik, schoon achterlaat    Indien nodig je kinderen graag instructies geven bij het gebruik van toilet, douche en wasbakken.
 • Honden dienen op de camping en bij de accommodaties aangelijnd te zijn. Wij verzoeken u de hond(en) buiten ons terrein uit te laten. Het gebruik van poepzakjes is gewenst, deze zijn gratis af te halen onder het afdak tegenover het toiletgebouw en als u het duin in loopt.
 • De vuil, oud papier en glas containers staan tegenover het toiletgebouw, grofvuil zoals kapotte tafels en stoelen, lekke tenten en luchtbedden graag weer mee naar huis nemen en zelf afvoeren. Kartonnen dozen graag ontvouwen of kapot trappen zodat zij minder ruimte innemen.
 • Speeltoestellen: het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico.
 • Aan de Noord en Zuidkant van het kampeerveld zijn twee brandblussers te vinden. Ook hangen deze rond het toilet gebouw en tussen de huisjes,

Corona virus

Laatste update: 01-03-2021

We zijn geopend, met maatregelen

Wij zijn open! Natuurlijk alles in achtneming van de RIVM maatregelen.

Overal op ’t Wan-tij zijn deze maatregelen genomen en gedragsregels opgesteld, hiervoor is een protocol opgesteld. Deze is in samenwerking met onze brancheorganisatie HISWA-RECRON ontwikkeld.

Belangrijkste regels

Wij verwachten dat u zich houdt aan de RIVM richtlijnen en de op de camping geldende regels:

Voor aankomst…

 • Hoest je, ben je verkouden of heeft een gezinslid koorts, blijf dan thuis. Let op onze annuleringsvoorwaarden zijn hier wel van toepassing.
 • Neem kennis van de geldende maatregelen op de camping en ga na of uw vakantie plannen passen binnen de huidige RIVM maatregelen.
 • Regel zoveel mogelijk vooraf per mail of telefonisch. Betaal vooraf, per overboeking.
 • Graag max. 2 personen per gezin op de receptie tijdens het inchecken, informatie vragen etc. Zo kunnen wij de 1,5 meter handhaven.

Altijd… 

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. 
 • Vermijd grote groepen, vooral in binnenruimtes.
 • Volg altijd de aanwijzingen van ons eigenaren op.
 • Bezoek ontvangen bij uw accommodatie/kampeerplaats mag, maar houdt 1,5 meter en voorkom samenscholing.

Omdat het over de gezondheid van onze gasten en medewerkers gaat zullen wij deze regels strikt handhaven. Bij niet naleving van deze regels zult u per direct gevraagd worden om ons park te verlaten (toegang tot het park zal ontzegd worden en hier krijgt u schriftelijk bericht van).

Annuleren reservering

Op dit moment is het Coronavirus geen geldige reden voor kosteloos annuleren en valt het niet onder de annuleringsverzekering. De normale annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij u in het buitenland woont en van uw regering het land niet mag verlaten. Wij denken dan graag mee aan een passende oplossing.

-Reserveringen kunnen binnen 1 week na boeking, kosteloos geannuleerd worden

-bij annulering binnen 15 tot 30 dagen voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

-bij annulering binnen 15 dagen tot 8 dagen voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

-Bij annulering binnen een week voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

Boeking verzetten

Op dit moment geldt dat reserveringen niet kunnen worden omgeboekt of geannuleerd met als reden het Coronavirus. Woont u in het buitenland en gelden hier andere regels m.b.t. reizen naar Nederland, neem dan even contact op met de receptie.